O projektu

Souhrnné informace o projektu PERSIST (TL02000217)

PERSIST [pəˈsɪst]

Sloveso

1. přetrvávat, pokračovat, nepolevovat

2. in doing sth vytrvat, pokračovat, neustávat v čem

Podle výzkumů v ČR (např. Vlach 2017, Kuchař 2016, Myšková et al. 2015, Matoušek 1997) dosahují mladiství, kteří strávili své dětství nebo jeho část v zařízeních ústavní výchovy, nižší životní úrovně, nižšího vzdělání, vyšší nezaměstnanosti a preferují méně kvalifikovaná zaměstnání či studijní obory. Tohle je (mimo jiné) způsobeno tím, že mají nižší vzdělanostní ambice, během studia se jim dostává menší podpory v učení, což vede k intenzívnějším problémům ve zvládání školních a později pracovních povinností. V konečném důsledku pak tito mladiství trpí zpochybňováním sebe sama, mají nízké sebepojetí, a při zvládání náročných životních situací u nich převažuje rezignace. Absence simulace reálného života v ústavní péči způsobuje, že mladiství odcházející z dětských domovů se dostávají do situací, které nedovedou vyřešit, protože se neumí spoléhat sami na sebe. Zároveň uvedené výzkumy naznačují, že tyto mladiství nevolí obory odpovídající současné struktuře trhu práce, která upřednostňuje více kvalifikované profese. To ještě více ztěžuje vyvázání této skupiny z ústavní a sociální péče, a její integraci do společnosti a dlouhodobě úspěšné adaptaci na trh práce. To může vést k účasti na rizikových, pololegálních či nelegálních hospodářských nebo kriminálních aktivitách. Limitem dosavadních výzkumů je absence kontrolní skupiny z totožného prostředí, protože jsou prováděny porovnání vůči dětem z běžných rodin. Druhým aspektem je skutečnost, že jde o akademické výzkumy bez aplikace do praxe v dětských domovech i dalších zájmových subjektech zabývajících se touto cílovou skupinou.

Co je cílem projektu?

Cílem je zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a úspěšnou adaptaci na trh práce a dle zjištění zefektivnit formy podpory pro mladistvé opouštějící institucionální péči. Současná situace přebytku pracovních příležitostí by mohla napomoct překonat bariéry vyplývající ze syndromu institucionální závislosti, dědičné chudoby a dalších, které dle dosavadních výzkumů snižují schopnost adaptace cílové skupiny na nové prostředí. Závěrečná výzkumná zpráva bude obsahovat soubor faktorů a jejich kombinací, které ovlivňují úspěšnost integrace/adaptace a návrhy na zapracování těchto faktorů do manuálů pro koordinátory, mentory a lektory aplikačního garanta. Zároveň mohou být využity pro diskusi s dalšími subjekty, které se zaobírají zkoumaným problémem.

Jak bude projekt postupovat?

Jelikož zde existuje potřeba relevantních dat o úspěšné či neúspěšné integraci a adaptaci mladistvých z dětských domovů získaných od srovnatelných výzkumných a kontrolních skupin, tento projekt bude mít tři paralelní aktivity. V první budeme analyzovat a vyhodnocovat existující data z ročních analýz ČSÚ a již provedených výzkumů jiných nadací (například výzkum Integrace dětí z dětských domovů do společnosti Mimo domov z roku 2015). Cílem je zpracovat evaluaci existujících dat a vybrat příklady dobré praxe. Ve druhé bude probíhat samostatný sběr dat pomocí rozhovorů, dotazníkového šetření a focus group s koordinátory, zaměstnanci zainteresovaných subjektů a pracovníky jiných relevantních subjektů. Především chceme využít již fungujícího a zaběhlého systému aplikačního garanta yourchance a porovnávat jejich přístupy k práci s cílovou skupinou a s výsledky ostatních organizací a nadací v České republice, a eventuálně v zahraničí.

Vlastní evaluace a vyhodnocení bude probíhat následovně:

  1. V úvodní části projektu bude na základě desk research a rozhovorů s experty vydefinována sada faktorů, které mohou ovlivnit udržení se dětí opouštějících dětský domov na trhu práce. Za úspěch přitom bude považováno, když si mladý dospělý po opuštění dětského domova najde zaměstnání a následně se v něm udrží po dobu jednoho roku.
  2. Na základě zjištěných dat bude provedeno vyhodnocení a nalezení kombinace faktorů, které potenciálně vedou k úspěchu. V závislosti velikosti vzorku získaných dat (předpokládáme cca 400 sledovaných osob opouštějící DD) bude využita buď multifaktorová analýza (MFA), nebo kvalitativní srovnávací analýza (QCA).
  3. Vzhledem k tomu, že téměř všichni účastníci zahrnutí do MFA nebo QCA budou účastníci projektu, se kterými pracuje yourchance, případně jiné NNO v rámci svých programů podpory, považujeme za vhodné zajistit kontrolní skupinu osob, které opustily DD, avšak nebyly dotčeny aktivitami žádného projektu. Půjde o kontrafaktuální srovnání, které pomůže vyhodnotit prospěšnost a přínos aktivit projektu yourchance, případně projektů jiných NNO, a určení best pracitices příkladů. Tato část je silně závislá na zajištění dat od skupiny osob, které neprošly žádnou formou podpory a nemají tudíž motivaci spolupracovat. V tomto případě mohou být data zjišťována i z nepřímých zdrojů.
  4. Vyhodnocení informací a formulace závěrů výzkumu a na jejich základě stanovení doporučení pro práci s osobami opouštějícími dětský domov.
E-mail: projekt.persist@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!